Landschap vraagt aandacht

Stichting Kostbaar Salland zet zich in voor herstel, aanleg en behoud van typisch Sallandse landschapselementen. De landschapselementen zijn meestal eigendom van partiulieren: boeren en buitenlui. Door gebrek aan onderhoud zijn in de afgelopen decennia veel landschapselementen in kwaliteit achteruit gegaan of zelfs verdwenen. Eigenaren hebben vaak onvoldoende parate kennis over het beheer van bijvoorbeeld een houtwal of het ontbreekt hen gewoon aan tijd. Toch hebben we als gemeenschap belang bij een fraai en goed onderhouden landschap. Gastvrij Salland als motto voor recreatie en toerisme heeft alleen zin als Salland ook mooi blijft.

Groene en blauwe diensten

Herstel, aanleg en behoud van landschapselementen noemen we Groene en Blauwe Diensten. Eigenaren die deze diensten aan de samenleving leveren kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. De stichting heeft in de periode 2009-2015 in totaal 260 contracten gesloten met eigenaren. Daarmee is 21 jaar beheer en onderhoud verankerd. Helaas is de regeling niet meer van kracht.

Samen met de partners in de Salland Deal w.o. Landschap Overijssel, gemeenten en provincie, proberen we nieuwe werkwijzen te ontwikkelen met hetzelfde doel: behoud van ons mooie landschap. In november 2019 starten we met de uitvoering van de pilot landschapsbeheer 2.0 Salland. Zie elders op de site.

Kennisbank 

Door Landschap Overijssel wordt een kennisbank onderhouden. Daar kunt u alle informatie vinden voor herstel en onderhoud van bijvoorbeeld houtwallen, singels, lanen, poelen, etc. Zie de pagina kennisbank