Over ons

Over ons

Kostbaar Salland is een stichting met een bestuur van vrijwilligers. De stichting is in 2009 opgericht en heeft de ANBI-status. We werken veel samen met overheden en andere organisaties in Salland.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kostbaar Salland bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur bestuurt de stichting, beheert het landschapsfonds, overlegt met de overheden en met in het gebied actieve organisaties en werkgroepen  over ontwikkelingen in Salland.

Periodiek is er overleg met wethouders en ambtenaren van de drie Sallandse gemeenten. Ook met de provincie Overijssel bestaan goede contacten. Kostbaar Salland participeert in de Salland Deal, waarin organisaties als LTO-Salland, Landschap Overijssel, IJssellandschap, Waterschap elkaar regelmatig treffen om werkzaamheden af te stemmen én om samen plannen te maken voor een vitaal groen platteland.

De bestuursleden doen dit werk als vrijwilliger.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

R. (René) Nijmeijer (secretaris en voorzitter ad interim)

J. (Jan) van Oudenaarden (penningmeester)

B. (Bauke) de Vries, algemeen bestuurslid

J. (Jaap) Gerkes, algemeen bestuurslid

S. (Stefan) Hemmer, algemeen bestuurslid

Stichtingsvorm

De stichting is een initiatief (2009) van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en Stichting IJssellandschap. Het stichtingsbestuur is onafhankelijk.

Stichting Kostbaar Salland staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08206717. Het BTW-nummer van de stichting is NL821266652B01.

Bankrekeningnummer van de stichting:  NL 36 RABO 0134 9669 53 tnv Stichting Kostbaar Salland.

Doel van de stichting

Het doel van Stichting Kostbaar Salland is aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap. De stichting ondersteunt grondeigenaren met advies en vergoedingen. Ze verwerft en beheert daartoe geld van de drie Sallandse gemeenten, Stichting IJssellandschap, provincie Overijssel en particuliere financiers.

Daarnaast wil de stichting (kleinschalige) projecten mogelijk maken gericht op versterking van de kernkwaliteiten van Salland: groene kwaliteit en biodiversiteit, cultuurhistorische eigenheid en samenwerking.  

Statuten

Stichting Kostbaar Salland werkt in het algemeen belang en is niet op winst gericht. Haar werkgebied betreft Salland. U vindt hier de statuten van de stichting. 

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kostbaar Salland zijn:

  • Promotie van aanleg, herstel en beheer van landschapselementen;
  • Acquisitie bij grondeigenaren en grondgebruikers;
  • Maken van afspraken en sluiten van contracten voor beheer
  • Vergroten van het fondsvermogen;
  • Overleg en afstemming met de initiatiefnemers en (potentiele) partners;
  • Contractenbeheer en toezicht op de naleving.

Voor de uitvoering van deze activiteiten schakelt de stichting onder meer Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel in.

Financiën

In het landschapfonds Kostbaar Salland komen gelden voor landschapsbeheer samen van de Stichting IJssellandschap en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daarnaast hebben Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Landschap Overijssel bijgedragen specifiek voor Dortherhoek. De provincie Overijssel heeft eveneens substantieel bijgedragen aan het landschapsfonds.  Daarnaast betalen eigenaren een eigen bijdrage. De beschikbare middelen voor 2009 - 2015 zijn geheel besteed. Er is een wachtlijst. 

Stichting Kostbaar Salland is verantwoordelijk voor het fondsbeheer. De omvang van het fonds voor de periode van 21 jaar is, gerekend vanaf 2009, ca. tien miljoen euro.

U vindt hieronder de jaarverslagen van de Stichting Kostbaar Salland. 

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

ANBI status

De stichting Kostbaar Salland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarvoor gelden belastingvoordelen bij erven, schenkingen en giften. U kunt bijvoorbeeld uw giften aan SKS aftrekken van uw belasting. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Conform de regels van de Belastingdienst vermelden we hieronder de relevante gegevens van de stichting:

1. Naam: stichting Kostbaar Salland

2. RSIN-nummer: 821266652

3. Adres: De Haere, Haereweg 4, 8121 PJ OLST

4. Doelstelling: 1. De stichting heeft ten doel a) het ten algemeen nut stimuleren en actief promoten, coördineren en financieren van aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap, in het bijzonder de Sallandse landschapselementen, door middel van het verwerven, beheren en uitkeren van gelden ten behoeve van het beheer hiervan; uitgesloten zijn landschapselementen in eigendom van overheden. b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 3. Het werkgebied van de stichting is Salland. (tekst uit de statuten).

5. Hoofdlijnen beleidsplan: deze staan beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, de wijzigingsovereenkomst en het bijbehorende rapport Kostbaar Salland, alsmede in het werkdocument toekomstvisie.

6. Functie en namen bestuurders: deze staan beschreven op deze website.

7. Beloningsbeleid: de bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

8. Verslag en financiële verantwoording: zie jaarverslagen.